Sprachkurs-Swahili-Haeusler-KNH22083

Eine Giraffe. (Quelle: Imke Häusler)

Eine Giraffe. (Quelle: Imke Häusler)